ការអធិស្ឋានផ្សាយផ្ទាល់ និងវេនថ្វាយបង្គំអនឡាញ | Facebook

ការអធិស្ឋានផ្សាយផ្ទាល់ប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោង៧៖៣០ព្រឹក។
ជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ តាមវេនថ្វាយបង្គំអនឡាញរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី!
Live prayer...

Posted 2 months ago in - .