မတ္ပဲ အေရာင္းအဝယ္ - 949886408505897

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက မျငိမ္၊တက္ခ်င္တက္လိုက္
က်ခ်င္ခ်လိုက္။
နိုင္ငံေရးကလဲဘာမွန္မသိ။သူထက္ငါ။
19.9.2015 နတ္တလင္းေပါက္ေစ်း
မတ္ပဲ 49000ks
နွမ္းနက္ 61000ks မွ 63000ks
လတ္ 55000ks မွ 58500ks
ပဲတီစိမ္းႀကီး 32000ks မွ 35000ks
ေသး 38000ks မွ 40000ks
စပါးအေခ်ာေစ်းေအးေအးဘဲ၊၊အႀကမ္းေစ်းတက္။
ဆကြဲ၊ဖြဲနုေစ်းတက္။

Posted 4 years ago in OTHER