خاطرات کل شرگلا این داستان عشق با هم... - اینجا ایران ؛؛ایالات متحده بختیاری

خاطرات کل شرگلا

این داستان عشق
با هم بخندیم ؛نه بهم

Posted 4 years ago in - .