Rezistans ek Alternativ - 914307232099108

Download MP4 SD 202.26MB
  • QR code for mobile device to download SD video

Konferans de Press Rezistans Ek Alternativ 21 Zilyet 2018.
Premye intervenan: Kugan Parapen ki finn komant lor konvokasyon ki Rezistans Ek Alternativ finn resevwar depi Technical Committee Minister Lanvironnman lor kestyon proze NMH Les Salines Riviere Noire. Li finn osi komant lor krim ekolozik ki pe fer avek sa proze la ek silans konplis depi bann parti lopozisyon mainstream ek lezot.

Dezyem intervenan: Dylan Allagapen ki finn komant lor fayit politik lozman, integrasyon sosyal ek tou bann institisyon etatik ki konsern sa bann size la. Li finn osi denons inegalite sosyal ki pe ogmante ek osi politik de pwa de mezir sa gouvernman la. Enn gouvernman iltra libéral ki pe fer tou sort kalite konsesyon pou permet ki kapitalis lokal ek etranze fer bradri later la Repiblik Moris ek delot kote pena okenn konsiderasyon pou bann sitwayin ki pli vilnerab dan nou sosyete.

Posted 11 months ago in POLITICS