ښکلی شعر لس کاله پخوا... - لویه پکتیا دې ځدرا ڼو د حجرې مجلس

Generating Download Links...

ښکلی شعر لس کاله پخوا می ترتیب کړی و تر نن ورځ پوری زمونګ حالاتو کښې هیڅ کوم بدلون ندی راغلی هغه ملا هغه زړی یې تراویح
شعر مخته شريک کړئ
مننه

Posted 2 years ago