هغه وسيله، چي د ډېري مودې څخه يې اړتيا... - Kandahar Radio Television

Kandahar Radio Television
Kandahar Radio Television 1.2K Views
  • 39
  • 7
  • 1

هغه وسيله، چي د ډېري مودې څخه يې اړتيا احساسېدله
نړيوالو داسي عينکي جوړي کړي، چي د شپې د موټر چلوني پرمهال د مقابل لوري د موټر د څراغونو رڼا کنټرولوي....

Posted 4 years ago