مسافروته سلام - په کابل کی د واوری د وریدو یوه ښکلی ویډیو...

مسافروته سلام
مسافروته سلام 1.5K Views
  • 56
  • 21
  • 0

په کابل کی د واوری د وریدو یوه ښکلی ویډیو د هارون پاچا له ښکلی سندری سره!
🇦🇫🌹🇦🇫❄️☃️🌨🇦🇫🇦🇫
Kabul Afghanistan

Posted 2 years ago