ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಪಾವನಿ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ.

Udaya TV 45.9K Views
  • 1.7K
  • 2
  • 4

Generating Download Links...

#Manasaare | Mon-Sat | 9 PM
ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ಪಾವನಿ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ.
#UdayaTV #SerialsOnUdayaTV

Posted 9 months ago

Chandu Kitti 9 months ago

Nin nijavaglu joker hee

Nishmitha Nishi 9 months ago

Over acting mahedra 😠😠😠😠

S J Varma 9 months ago

Yes

Raghavendra Prasada 9 months ago