ഞാന്‍ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ നിന്‍ സ്നേഹം പ്രാപിപ്പാന്‍

WOC
WOC 1.4K Views
  • 49
  • 55
  • 2

ഞാന്‍ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ നിന്‍ സ്നേഹം പ്രാപിപ്പാന്‍
Its Amazing !! No words to explain
"Njaan Yogyan Alla Yeshuve" | Malayalam Christian devotional song
Lyrics- Reji Narayanan
Vocal - Christo Cherian
WOC

Posted 3 years ago in OTHER