هنرمندان هراتی Herati Artists - 626715874179681

استاد جلیل احمد دلاهنگ
آهنگ: حسین علی(ع)
هنرمندان هراتی
آهنگی بسیار زیبا در وصف حسین بن علی (ع)
ادیت: هِروی
لایک و شر

Posted 3 years ago in ENTERTAINMENT