សាកល្បងជាមួយ JBL Charge 4 Speaker | Facebook

PSC COMPUTER
PSC COMPUTER 202 Views
  • 5
  • 7
  • 0

JBL Charge 4
Portable Bluetooth speaker

អាចរកទិញនៅក្រុមហ៊ុន PSC Computer
ព័ត៌មានលំអិត
Tel: 023 999992, 012 923 300, 011 662 218, 098 808 776, 010 222...

Posted 10 months ago in Science & Tech - .