کاش می‌شد آدمی، گاهی فقط... - doostane shirazi(دوستان شیرازی)

Generating Download Links...

کاش می‌شد آدمی، گاهی
فقط گاهی
به اندازه نیاز بمیرد
بعد بلند شود
آهسته آهسته خاک‌هایش را بتکاند
اگر دلش خواست برگردد به زندگی
دلش نخواست، بخوابد تا ابد......

Posted 8 months ago

Mohsen Khabbari 8 months ago

بلاخره خاطره شدی