همایون و هارون درخشان آهنگ: دختر کابلی... - هنرمندان هراتی Herati Artists

همایون و هارون درخشان
آهنگ: دختر کابلی
آهنگساز و شاعر: همایون درخشان
موزیک: هارون درخشان
هنرمندان هراتی
لایک و شر ❤❤

Posted 4 years ago in - .