കേരളത്തിൽ മാത്രം 300 കോടിയുടെ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ്: ഫിനോമിനൽ ചെയർമാൻ അറസ്റ്റിൽ

Mathrubhumi 6K Views
  • 32
  • 0
  • 3

Generating Download Links...

ഫിനോമിനൽ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിൽ ചെയർമാൻ അറസ്റ്റിൽ - തത്സമയം
#MathrubhumiNews #MathrubhumiNewsLive

Posted 3 months ago

Raveendran Tk 3 months ago

Kerala has become a looters paradise. Everywhere it is looting only. Government is engaged in smuggling and public cheating each other. What a wonderful state.

Nikhil Keemattathil 3 months ago

അതേ.. ശശീന്ദ്രൻ സർ അങ്ങനെയാ... ഒന്നിലും ഇപെടില്ല.. അഥവാ ഇടപെട്ടാലും ഫോണിൽ വില്ച്ചു രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാറേയുള്ളൂ.. 😄😄😄