ဒုုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ ကံစမး္မဲ ေဖာက္ေပးျခင္း Video မွတ္တမ္း

Pan Pacific Hotel တြင္ တည တည္းခိုုခြင့္ႏွင့္ BNF Top up သံုုးေသာင္းဆုုအား ျပန္လည္ မဲေဖာက္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ Video မွတ္တမ္း

Posted 8 months ago in LIFESTYLE