ഒരു നൂറു വട്ടം കേട്ടാലും മതിവരില്ല, അത്രെയ്ക്കും ഫീലാണ് ഈ ജോൺസൻ മാസ്റ്റർ tribute'ന്

Kreative KKonnect 633K Views
  • 3K
  • 636
  • 76

Generating Download Links...

ഒരു നൂറു വട്ടം കേട്ടാലും മതിവരില്ല, അത്രെയ്ക്കും ഫീലാണ് ഈ ജോൺസൻ മാസ്റ്റർ tribute'ന്. മാധുര്യം തുളുമ്പുന്ന Nithya Mammenന്റെ ശബ്ദം, കൂട്ടിന് Anoop Kovalam...

Posted 10 months ago

James Amdros 7 months ago

Very Nice Voice Wonderful Songs Supper supper..അല്പം സംഗീതം കേട്ടെങ്കിലും മനസിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടണെങ്കിൽ കിട്ടി കോട്ടേ..ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ ഒരാശ്വാസം..

Wilson Isac 7 months ago

Great

G Muraleedharan Nair 7 months ago

Sunil S 8 months ago

Superb live key board

Pv Pious 9 months ago

💝🌹💝🌹🌹🌹🙏

Sundar Sundar 9 months ago

Sivin Simon V 9 months ago

Thank You all 🥰

Ajitharajan Ra 9 months ago

Superb 👌👌👌😊😊😊😊😊😍😍😍beauty full singing and music👌👌

Godvin KM 9 months ago

Godvin KM 9 months ago