සත්පියුම | බක් පුන් පොහෝදා සවස 5 ට

Sirasa TV 1.6K Views
  • 70
  • 14
  • 4

Generating Download Links...

දැන් පැන් පුජා කරන නිවැරදි මග පෙන්වාදෙන පොහෝදා දම්සභාව

පූජ්‍ය පදලංගල ධම්මදේව ස්වාමින්වහන්සේ | පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමින්වහන්සේ | පූජ්‍ය බොරැල්ලේ...

Posted 6 months ago

Imangi Madu Udani 6 months ago

Shamila Ruwani 6 months ago

Budu sarenaiiii🙏🙏🙏🙏🙏

Nishani Jayathilaka 6 months ago

https://youtu.be/iVZyHgTu5a8

බුදු සරණයි බුදු සරණයි 6 months ago

බුදු සරණයි 🙏🙏🙏🙏