අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya - 394924667298420

Download MP4 SD 307.09kB
  • QR code for mobile device to download SD video

පසුගිය අගෝස්තු 4, අහස ඇමරිකානු රට තුළ (හයිටි රාජ්යයේ )පියාඹන පීරිසි කිහිපයක් පියාසර කරනු දැක ගත හැකි විය. අන්තර්ජාලය කැලඹූ වීඩියෝව නරඹන්න..!!!
යහලුවනේ මේ පිටුවත් හොදයි කියල හිතෙනවනම් like කරලම යන්න......share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.. ( ''Comment'' කරන්නත් අමතක කරන්න එපා........) හැමෝටම ස්තුතියි..
අබිරහස් අඩවිය - Abirahas Adawiya
Smack in Haiti. Last August 4, in the sky American country could be seen flying several flying saucers. In fact, a Facebook user local resident managed to capture the moment in which flew close to the ground at the site and where they met with other unidentified objects getting to be almost a dozen. The same man who published the video asks people to disseminate it "before it erased" and has been shared more than 116,000 times, has nearly 1,800 comments and 3,000 "reactions".

Posted 3 years ago in ENTERTAINMENT