ਕਲਸੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ' ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਗੋਗੋ ਰੁੜਕੀ,ਦੂਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ' ਸ਼ਨੀ ਆਦਮਵਾਲ ਤੇ 59 ਝੋਟ ਛਪਾਰ

123Live.in Kabaddi chak de 7.1K Views
  • 186
  • 32
  • 4

Generating Download Links...

ਕਲਸੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ' ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਗੋਗੋ ਰੁੜਕੀ,ਦੂਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ' ਸ਼ਨੀ ਆਦਮਵਾਲ ਤੇ 59 ਝੋਟ ਛਪਾਰ

Posted 6 months ago

Shrafat Ali 6 months ago

So wonderful

Nitin Biddu 6 months ago

Nice

Yasieen Yasieen 6 months ago

Nice

Baljinder Bhuller Baljinder 6 months ago

Bhuller