اشتراک محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم فراغت افسران و کارمندان وزارت امورداخله از مقطع ماستری از پوهنتون امریکایی کابل. | Facebook

اشتراک محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم فراغت افسران و کارمندان وزارت امورداخله از مقطع ماستری از پوهنتون امریکایی کابل.

Posted 7 months ago in - .