‫وزارت امور داخله - د کورنیو چارو وزارت - اشتراک محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم فراغت افسران و کارمندان وزارت امورداخله از مقطع ماستری از پوهنتون امریکایی کابل. | Facebook‬