ലിസ്റ്റിലെ തര്‍ക്കം അവസാനിച്ചാലും ഡയറി പൊക്കിയതിന്‍റെ തര്‍ക്കം അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല..!

Manorama News TV • 5 months ago   148     1  •  13.8K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

ലിസ്റ്റിലെ തര്‍ക്കം അവസാനിച്ചാലും ഡയറി പൊക്കിയതിന്‍റെ തര്‍ക്കം ഉടനെങ്ങും അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല..! #Congress #ThiruvaEthirva

Comments
Koshy Idiculla
Koshy Idiculla5 months ago

Oomdy,oomby poi chorracku athe ollu nivavrthy