THẾ GIỚI SẼ RA SAO - THẦY THÍCH TÂM HẠNH GIẢNG

Chùa Hoằng Pháp - Việt Nam 40.9K Views
  • 1.7K
  • 168
  • 240

Generating Download Links...

THẾ GIỚI SẼ RA SAO - THẦY THÍCH TÂM HẠNH GIẢNG

Posted 1 year ago

Hạnh Nguyễn 2 months ago

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Nguyễn Lan 2 months ago

Nam mô a Di Đà Phật

Lê Thị Hoa 2 months ago

Nam mô a Di Đà Phật Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật. Nam mô a Di Đà Phật

Ngọc Khang 2 months ago

Mô Phật

Thanh Tuấn 2 months ago

Nam mô a di đà phật

Ngoc Truong 3 months ago

A DI ĐÀ PHẬT

Ngô Manh Ngô Manh 3 months ago

A Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật a Di Đà Phật

Mỹ Trung 3 months ago

Con xin mười phương chủ Phật gia hộ cho thế giới bình an mưa thuận gió hòa dịch bệnh mau qua cho nhân dân bá tánh được trở lại cuộc sống bình thường a Di Đà Phật con thành tâm sám hối nguyện cầu

Nguyen Nga 3 months ago

Nam mô a di đà phật