නීතියෙන් රිංගා වාහන උස්සන සීසර්ලා

Ada Derana 24 80.9K Views
  • 580
  • 262
  • 55

Generating Download Links...

නීතියෙන් රිංගා වාහන උස්සන සීසර්ලා

Posted 1 year ago in Politics

Jagath Ranawaka 1 year ago

Ahu wechcha Thana gahala gasbadapalla thirisan kariyo

Mihirani Mayadunna 1 year ago

Podi minissunta ආණ්ඩුවෙන් labena සැලකිල්ල me Maranen පසුව බලන්න පුලුවන්

Normala Nirma 1 year ago

Newan suwa labewa

Mhd Razzaq 1 year ago

If this was murder done Muslims or Tamil you would have seen violence against these communities. Remember in dihana

Priyankara Kumara 1 year ago

Oya katha tika dawsai oy okoma lokkange wada thami maruna manusayatai jivithe watine. Oy hamdema amthaki ape ayata thawa sathutak yaddi lankawa ganan na. Dan kalakirimak vitharai deshpalnya thami oy okoma .

Tharindu Hiru Vijaya Gunawardhana 1 year ago

Kubiyo ake sin eka mathakaine.chande ganna kauru hari maranawa.chandeth lagaine sajiyata kiyapu wede meka

Jegan Niroshan 1 year ago

Law ...law ....law....law is there a law in this country ??? If so ,, those 10 ponna mens must hang in 1 week.....

Vihaga Sathsara 1 year ago

Wahana usanna awoth gahpiywu

Lata Lata 1 year ago

නිවන් සුව ලැබේවා

Niroshan Wickramarathna 1 year ago

Me kaakanni sisarla mun munta henama gahanna ona.kalakanni heththa