Nag-imbag ti Agserbi ti Dios [Ilokano Christian Song]

ChristianSongs&Cover
ChristianSongs&Cover 55.2K Views
  • 1.5K
  • 2.6K
  • 75

NAG-IMBAG TI AGSERBI TI DIOS
Singer: Ptr Agusto Ortiz
Album of Living Stones Music Production

I.
Ti panag-ayat ti Dios diyak pulos a marukod.
Inaldaw marikriknak ti innak panagbiag.
Umay man ti todo, aldaw wenno bagyo,
Dintu agbalbaliw ti Apo.

Chorus:
Nag-imbag ti agserbi ti Dios a naayat.
Naragsak uray kasannu man panagbiag.

II.
Sadinnu man a papanak, sadinnu man a pagnaak;
Espiritum kanayun nga sumibsibay kanyak.
Isut mangted ti pigsa, talna ken ti liwliwa;
Nu umapay dakes a riknak.

[Repeat Chorus 3x]

[Ending]
Uray kasannu man panagbiag.
Uray kasannu man panagbiag.
Uray kasannu man panagbiag.

Check out also in YouTube:
https://youtu.be/G15L0tpNqtE

Posted 2 years ago in MUSIC