سخنرانی مل پاسوال خوشحال سعادت معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در ورکشاپ تحلیل جرایم جنایی.

سخنرانی مل پاسوال خوشحال سعادت معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در ورکشاپ تحلیل جرایم جنایی.

Posted 2 years ago