Fitnah فتنه - جمهوری اسلامی و زنان جمهوری اسلامی به دلیل...

Fitnah فتنه
Fitnah فتنه 0 Views
  • 14
  • 7
  • 2

جمهوری اسلامی و زنان

جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اسلام زده و زن ستیز، همیشه زنان را دلیل و مرکز فتنه خوانده و با هر ابزاری سعی در نادیده گرفتن و خط...

Posted 6 years ago in - .