Fitnah فتنه - 232564693599105

جمهوری اسلامی و زنان

جمهوری اسلامی به دلیل قوانین اسلام زده و زن ستیز، همیشه زنان را دلیل و مرکز فتنه خوانده و با هر ابزاری سعی در نادیده گرفتن و خط کشیدن بر روز زنان (نیمی از جامعه) داشته.

بنا به همین قوانین اسلام زده و زن ستیز اجازه اجرا در هیچ سالنی به مهسا و مرجان وحدت داده نشد و از این رو این ویدئو در پشت بام ضبط شده.

دارم امیدی
با صدای: مهسا و مرجان وحدت
محل اجرا: پشت بام - تهران

Posted 5 years ago in OTHER