Kaalimalarkaavu Temple - 2226453607395003

Kaalimalarkaavu Temple
Kaalimalarkaavu Temple 1.3K Views
  • 318
  • 24
  • 3

ഇന്ന്, കർക്കിടകം 1
കാളിമലർക്കാവിൽ നടന്ന മഹാഗണപതി ഹോമം.ഏകദേശം 6000 ൽ കൂടുതൽ ഗണപതി ഹോമം നടന്നു.

Posted 10 months ago in OTHER