Kaalimalarkaavu Temple - 2219607841412913

Kaalimalarkaavu Temple
Kaalimalarkaavu Temple 1.5K Views
  • 361
  • 23
  • 3

കൂത്താട്ടുകുളം ശ്രീധരീയം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവതിയുടെ രഥം ഇന്നലെ രാവിലെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ...

Posted 1 year ago in OTHER