Kaalimalarkaavu Temple - 2213104045396626

Kaalimalarkaavu Temple
Kaalimalarkaavu Temple 943 Views
  • 244
  • 22
  • 1

നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം, ശ്രീകോവിലിന്റെ കട്ടല മാറ്റി പുതിയത് കൊണ്ടു വരുന്നു ...

Posted 11 months ago in OTHER