د منیر بونیري نه کلام واورئ

Likval - ليکوال
Likval - ليکوال
  • 64K
  • 81K
  • 1.8K

د منیر بونیري نه کلام واورۍ او خوند ترې واخلۍ
” ليکوال د پښتو ژبې خدمتګار “

Posted 3 months ago in NEWS