തീരദേശത്തെ ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടത്തി

KING TV Ponnani
KING TV Ponnani 543 Views
  • 21
  • 3
  • 0

തീരദേശത്തെ ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ട പ്രാർത്ഥന നടത്തി

Posted 10 months ago in ENTERTAINMENT