അഭിമാനപൂർവ്വം കണ്ണൂരിനോടൊപ്പം. | Facebook

Armc
Armc 12.2K Views
  • 38
  • 11
  • 3

കണ്ണൂരിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നും ആദ്യത്തെ വിമാനം പറന്നുയരുമ്പോൾ ARMC IVF അഭിമാനപൂർവ്വം കണ്ണൂരിനോടൊപ്പം.
#KannurAirport #Kannur #international_airports...

Posted 1 year ago in - .