Giáo xứ Phú Đa - "Con Vẫn Tin Thầy Là Đức KiTô Con Thiên...

Giáo xứ Phú Đa
Giáo xứ Phú Đa 267 Views
  • 62
  • 3
  • 1

"Con Vẫn Tin Thầy Là Đức KiTô Con Thiên Chúa"
(Ga 11,19-27)

Posted 7 months ago in - .