ព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្ត | Facebook

ការចំណាយពេលដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ជាមួយអ្នកដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់
លោកគ្រូ ម៉ារ៉ា
#nlfcambodia

Posted 2 months ago in Religion & Spirituality - .