Amritsar to Australia - 1878090005840752

Amritsar to Australia
Amritsar to Australia 7.2K Views
  • 112
  • 27
  • 55

#BreakingNews:-ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਂਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਂਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਸਰੋਤ ਜੀ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ 15 August ਵਾਲੇ ਦਿਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰਂ ਲਿਖੀ ਲਖਾਈ ਸਪੀਚ ਨੀ ਪੜਨੀ ਆਉਂਦੀ।
ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਂਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ ਮੰਂਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ।

Posted 2 years ago in NEWS