بزودی دیپارتمنت سینمای پوهنحی هنرهای زیبای دانشگاه کابل برگزار میکند.

Posted 1 year ago in NEWS