කැප්ටන් ඇම්ඩා / Captain Amda - 1829841593897483

Download MP4 SD 7.81MB
  • QR code for mobile device to download SD video

මම එදා වෙඩින් එකෙ දාපු පටිට ඩාන්ස් එක...😂😂 බලපන් මෙි විඩියෝ එක සුපිරි හොදේ.. මාව දැකපු නැති වුන් බලාගනින්.. දැන් ඉරිසියාකාරයෝ එක එක කතා කියයි

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT