ගෑනු ගහගන්නවා ඉවරයක් නෑ... වලි හැම... - කැප්ටන් ඇම්ඩා / Captain Amda

ගෑනු ගහගන්නවා ඉවරයක් නෑ... වලි හැම තැනම... පටිට සීන් එක බලපන්😂😂😂වීඩියෝ බලන්න ඇමිඩා පේජ් එකට ලයික් එකක් දාන්න

Posted 3 years ago in - .