കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല... - Fraternity Movement Kerala

Fraternity Movement Kerala 449 Views
  • 70
  • 9
  • 0

Generating Download Links...

കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (KTU) നടത്താനിരിക്കുന്ന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ktu കൗൺസിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി പ്രതിഷേധം നടത്തി....

Posted 4 months ago