വാളകം മർത്തോമാ വലിയ പളളി ഇടവക ദിന കോർണർ മീറ്റിങ്ങ് ജോൺ ജി അച്ച...

Abba News
Abba News 37,158 Views
  • 631
  • 563
  • 40
Save MP4 HD 7.85MB Save MP4 SD 4.39MB
  • QR code for mobile device to download HD video
  • QR code for mobile device to download SD video

വാളകം മർത്തോമാ വലിയ പളളി ഇടവക ദിന കോർണർ മീറ്റിങ്ങ് ജോൺ ജി അച്ചൻ സമാപന പ്രാർത്ഥന അബ്ബാ ന്യൂസിലൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കു .. ........ദയവായി അബ്ബാ ന്യൂസ് പേജ് ലൈക്കും ചെയ്യാന് മറക്കരുതേ.....
നിങ്ങള് നല്കുന്ന ഒരോ ലൈക്കും ഷയറും നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരില് ദൈവ വചനം എത്തുന്നുണ്ടന്കില് അതു വലിയൊരു സുവിശേഷ പ്രവര്ത്തനമാണ്....

Posted 1 year ago in OTHER

1 year ago

Glory 2 God

1 year ago

Amen...

1 year ago

Amen

1 year ago

Amen

1 year ago

Amen

1 year ago

Amen 🙏

1 year ago

Praise the Lord

1 year ago

Amen

1 year ago

Bible says: In the end days God is sending His Spirit to all those who believe. Praying for a revival in all group of christian. Ok Acha keep this revival. May God use you wonderfully to win more souls for God

1 year ago

praise Lord

1 year ago

Amen

1 year ago

Praise God...

1 year ago

Good

1 year ago

praise the lord

1 year ago

ആമീൻ. ദൈവം അച്ചൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

1 year ago

Amen ! God bless Achen !

1 year ago

Praise the Lord

1 year ago

Amen

1 year ago

Amen

1 year ago

Amen

1 year ago

God bless Achen.

1 year ago

Amen..

1 year ago

Let's move with the time

1 year ago

Amen

1 year ago

Amen

GenFK.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFK.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.