د دنیا په مخ د متصوفه ؤ طریقې

ابوبکر صافی
ابوبکر صافی 2.3K Views
  • 39
  • 34
  • 28

هفته متصوفه
د صوفیانو اونۍ
اسبوع الصوفیة
week of sofi

Posted 1 year ago in OTHER