ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕ မေဟာသဓာ | Facebook

Myanmar Songs
Myanmar Songs 3.6K Views
  • 168
  • 100
  • 4

ပ ထ မ ဆံုး တင္ ခြင္ မ ေတာင္း ဘဲ တင္ မိ တဲ့ အ တြက္ မူ ရင္း ပိုင္ ရွင္ ေတြ ကို ေတာင္း ပန္ ေက်း ဇူး တင္ ရင္း ျဖန္႔ ေဝ လိုက္ ပါ တယ္။

၀င္းဦး-ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕...

Posted 3 years ago in Music & Audio - .