សង្សាខ្ញុំជាមនុស្សភពផ្កាយ | Facebook

តើអ្នកធ្លាប់សារភាពស្នេហ៏ទេ? តែគេមិនយល់ព្រមដែរទេ?
ពេលនោះអ្នកនឹងយល់អារម្នណ៏មួយនេះមិនខាន
សូមទោសដែលធ្វើឲ្យអ្នកSadទាំងយប់!
Admin Kon India

Posted 4 years ago in - .