اجرای زیبای خانم اریانا... - آهنگ های جدید افغانی و تاجیکی

اجرای زیبای خانم اریانا سعید اهنگ «جایم ز هرات است» نظراتان در مورد این ویدیو چیست؟ خوشتان آمده است که ایا؟

Posted 3 years ago