تلویزیون منوتو - حسن روحانی: در روزی که مردم ایران شاهد...

تلویزیون منوتو
تلویزیون منوتو 3.7K Views
  • 91
  • 3
  • 32

حسن روحانی: در روزی که مردم ایران شاهد احساس پیروزی در برابر فشار هستند، مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشان هستند.

Posted 5 days ago