အုပ္ဆပၺင္ရြာ - 1617768875184754

သစ္ခြပန္းစိုက္ပ်ဳိးနည္း........

(BBC ဦး၀င္းျမင့္၊ ဆန္းသစ္တည္ထြင္ လယ္ေျမတခြင္)

Posted 3 years ago in OTHER