Bán một con bò lấy tiền cho gái (Nhạc Khmer)

ខែ្មរ - Khmer
ខែ្មរ - Khmer 2.6K Views
  • 14
  • 29
  • 0

Nhạc hài Khmer
បទ៖យំដាក់បាហ្វ
Watch on Youtube: https://youtu.be/O29oGQNC7gw

Posted 9 months ago in LIFESTYLE