โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) - 1506767216011293

Download MP4 SD Size na
  • QR code for mobile device to download SD video

งานปฐมนิเทศ โครงการแข่งขันการประกอบอาหาร
"New Zealand Young Genius Chef "
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-15.00น.
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Posted 1 year ago in BUSINESS

GenFK.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFK.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.