മിമിക്രിയുടെ വേറിട്ട ഭാവം\ അറിവിന്റെ... - Latest Malayalam News

Latest Malayalam News
Latest Malayalam News 204 Views
  • 2
  • 0
  • 0

മിമിക്രിയുടെ വേറിട്ട ഭാവം\ അറിവിന്റെ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല..... ഒരു മതത്തയോ ജാതിയെയോ.. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളയോ കളിയാക്കാതെ അത്യുഗ്രമായി ഓരോ...

Posted 3 years ago in - .