مفتی طارق مسعود مناظره په موضوع د تقلید

Generating Download Links...

تقلید باندي علمي مباحثه مفتي طارق مسعود سره
https://youtu.be/3LuHa8-oiNI

Posted 7 months ago

Umar Khitab 7 months ago

Mash Allah

Ishfaq Nasir 7 months ago

مفتی طارق مسعود صاحب زندہ باد